• Условия за ползване

   ОБЩИ УСЛОВИЯ

   ОБЩИ УСЛОВИЯ

   ЗА ПОЛЗВАНЕТО И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ОТ РАЗСТРОЯНИЕ ЧРЕЗ УЕБСАЙТ WWW.GET-UP.MODA

    

   І. ПРЕДМЕТ

    

   Настоящите правила и условия (наричани по-долу „Общи условия“) уреждат използването на уебсайт за електронни поръчки за изработка на артикули  WWW.GET-UP.MODA(наричан по-долу „сайта“), като регламентират отношенията, правата и задълженията, между доставчика  на търговската марка  YANN, и лицата, ползващи онлайн пространството, достъпено на уебсайт (наричани по-долу „потребители“) във връзка със сключването на договора за поръчка и доставка  на стоки, предлагани в Сайта от разстояние по смисъла на чл. 45 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

    

   II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН АТЕЛИЕ

    

   Доставчикът изработва всеки едни артикул след направена поръчка по мерки на потребителя и изцяло на ръка /от рисунките за платовете, до кройките и изработката/. Изключение са артикулите прототипи, които са ползвани за снимките. Последните са единични бройки  които са използвани за снимките в сайта ,  с цел представяне на продукта.

   Изработваните артикули представляват произведения на изкуството, които са обект на закрила съгласно чл.3, ал.1, т.5 от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/, като дизайнерът е автор по смисъла на чл.5 ЗАПСП. Прехвърлянето на правото на собственост върху артикулите не води до прехвърляне на авторското право върху същите в качеството им на произведения на изкуството  и не дава на притежателя правомощия, произтичащи от авторското право съгласно дял Първи, глава Четвърта от ЗАПСП.

   Освен в случаите, в които изрично и недвусмислено е посочено друго, автор на произведенията е доставчикът.

    

   Чл.1. ОНЛАЙН АТЕЛИЕ  e  достъпен на адрес в Интернет WWW.GET-UP.MODA, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за изработка, продажба и доставка на предлаганите от Доставчика модели , включително следното:

   • Да разглеждат и да поръчват стоките в сайта . Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане и поръчки в  сайта;
   •  Да извършват електронни изявления във връзка със сключването на договори с Доставчика чрез интерфейса на Сайта;
   • Да сключват договори за изработка ,покупко-продажба и доставка на стоките , предлагани от сайта;
   • Да получават информация за нови стоки предлагани по e-mail след като изрично се регистрира чрез добавяне на своя e-mail адрес в полето „Newsletter“, достъпно в Сайта;
   • Да преглеждат стоките /съгласно направеното по-горе уточнение, че стоките, изобразени на наличните в сайта снимки са единични бройки/, техните характеристики, цени и условия за доставка;
   • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на Доставчика в Интернет;

    

   Чл.2. (1) Ползвателите сключват договор за изработка по предварителна поръчка и доставка на стоки предлагани  чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес  WWW.GET-UP.MODA.

   (2) По силата на сключения с Ползвателите  договор за изработка по предварителна поръчка, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността, съответно – да изработи и достави на потребителите на определените от тях чрез избор от интерфейса на сайта или поръчани чрез предварителна поръчка стоки.

   (3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени  в сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на сайта в Интернет. При договорите за изработка по предварителна индивидуална поръчка цената се определя по взаимно съгласие. Договорът за изработка по индивидуална поръчка се счита сключен след постигане между страните на съгласие относно вида, количеството, качеството и крайната цена на стоката и изпълнение на другите стъпки съгласно чл. 11 от настоящите общи условия.

   (4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика съгласно настоящите общи условия.

   (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

    

   Чл.3. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис[1] и чл. 11 от Закона за електронната търговия[2].

   (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

    

   III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН АТЕЛИЕ - GET-UP.MODA

   Чл.4. (1) За  сключване на договори  за изработка на стоки по предварителна поръчка, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, след като  направи регистрация в интернет сайта.

   (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

   (3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, както и своевременно да се информира за промени в тях.

    (4) доствчикът потвърждава извършената от потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес и се създава акаунт на потребителя.

   (5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

    (4) доствчикът потвърждава извършената от потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес и с есъздава акаунт на потребителя

   IV.  ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА И ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОРЪЧКА

    

   Чл.5. (1) Потребителите сключват договори  за изработка по предварителна поръчка чрез интерфейса на страницата на Доставчика или чрез предварителна заявка/поръчка, изпратена на e-mail адреса на Доставчика, посочен в настоящите общи условия.

   (2) Договорът се сключва на български език.

   (3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://www.get-up.moda/

   (4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя.

   (5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора – като създава сайта си по начин, непозволяващ регистрация при непълни данни или като задължава при първоначалната регистрация потребителя да въведе избраната от него парола два пъти.

   (6) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес, чрез избрано от същите средство за доставка и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

   Чл.6. Потребителите сключват договора за  изработка и покупко-продажба  по индивидуална поръчка с Доставчика  чрез интерфейса на страницата по следната процедура, като договорът се счита сключен след точното изпълнение на всички стъпки от процедурата:

   (1) Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в сайта;

   (2) Влизане в системата за извършване на поръчки на чрез идентифициране с име и парола;

   (3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Сайта и добавянето им към списък със стоки за покупка; персонализиране на поръчката чрез интерфейса на сайта;

   (4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

   (5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

   (6) Избор на способ и момент за извършване на доставка;

   (7) Потвърждение на поръчката;

   Чл.7. Потребителите сключват договора за изработка и покупко продажба по индивидуална поръчка с Доставчика  по маил по следната процедура като договорът се счита сключен след точното изпълнение на всички стъпки от процедурата

   (1) Извършване на регистрация в Сайта  и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в сайта;

   (2) Влизане в системата за извършване на поръчки на чрез идентифициране с име и парола;

   (3) Изпращане на електорнно съобщение (e-mail) на посочения в настоящите общи условия e-mail адрес на доставчика от e-mail адреса на потребителя, който е посочен при регистрацията в интернет сайта, Заявка за индивидуална поръчка съгласно публикувания на адрес .... формуляр за индивидуална поръчка, съдържащ данни за стоката, която следва да бъде изработена. Конкретно в предварителната поръчка следва да бъдат посочени следните данни:

   • Вид стока /артикул/;
   • Цвят;
   • Размери;
   • Особени изисквания към стоката, ако има такива.

   (4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

   (5) Уговаряне на цената и избор на способ и момент за плащане на ЦЕНАТА.

   (6) Избор на способ и момент за извършване на доставка;

   (7) Потвърждение на поръчката.

    

   Чл.8. Рискът от неправилно измерване и/или неправилно попълване на формуляра за индивидуална поръчка се носи от потребителя, в случай че потебителят има съмнения относно коректният начин за измерване и/или попълване на формуляра за индивидуална поръчка , същият следва да се консултира с професионалист в областа.

    

    

   V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

    

   Чл.9. Правилата на настоящия раздел VI от тези Общи условия се прилагат спрямо  Ползвателите, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ОНЛАЙН АТЕЛИЕ, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

    

   Чл.10. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта.

   Основните характеристики на стоките, изработвани по индивидуална поръчка на потребителя се определят от страните при подаване на предварителната заявка и допълнителна кореспонденция преди сключване на договора за изработка по предварителна поръчка.

   (2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта, а при договорите за изработка по предварителна поръчка – чрез кореспонденция преди сключване на договора за изработка по предварителна поръчка.

   (3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика  на курерската фирма- справка ЕКОНТ

   (4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика и уточненото между страните при водена кореспонденция по електронна поща.

   (5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

   (6) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

   Чл.11. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът, при съгласие между страните, изразено изрично чрез електорнно писмо, има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

    

   чл.12. Право на отказ от договора

    

    

   (1) Потребителят има право на отказ единствено относно стоките , които не са изработени по индивидуална поръчка на клиента, които стоки изрично са упоменати в сайта. Всички стоки , които се изработват по индивидуална поръчка относно които изрично е посочено, че се изработват по мерки на клиента са индивидуална поръчка и се считат за такива. Те се изработват съгласно конкретните изискванич на клиента / потрбител и потребителят няма право на отказ от сключеният договор за изработка и покупко – продажба.

   (2) Потребителят носи отговорност  за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.


              (3)   При установяване на дефект в получената стока или неточност при изпълнение на поръчката се предприемат всички необходими действия за отстраняване на проблема.

    Изисква  се да бъде върната обратно дефектната или грешно изпратена стока. За  рекламацията  се информира магазина  с мейл . След което се изпраща  стоката , придружена с бележка, съдържаща кратко описание на проблема в свободен текст. При получаване стоката се преглежда,  проблема се отстранява   и се изпраща на клента. Ако дефектът  не е бил наличен при изпращането и,  рекламацията не се уважава и стоката се връща за сметка на клиента.

   При невъзможност дефектната стока да бъде заменена или да се отстрани проблема се възстановяват средсвата за покупка и транспортни разходи на клиента, по начина по койта са били заплатени.

    

   КАКВО НЕ Е ДЕФЕКТ:
   - принтира се  всичко от висококачествени принтери  от калиблирани монитори, и ако на вашия монитор някой цвят е в по-тъмен, по-светъл или леко различен нюанс,  ателието  не носи отговорност за разминаването. Това което  се вижда на плата, е едно към едно с това , което  е подготвено като предпечат на  монитора и програмата за предпечатна подготовка.
   - всичко е ръчна изработка, разминавания в дължини и ширини от 1 до 3 см . са нормални и допустими и не се  приемат  като дефект.

    

   Чл.13. Доставка

    

   (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, при договорите за покупко-продажба е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя съгласно избрания от последния способ за доставка.

   (2) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, при договорите за изработка е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя съгласно избрания от последния способ за доставка чрез водената между страните кореспонденция във връзка с предварителната поръчка.

   (3) В случай, че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика, а при договорите за изработка по предварителна поръчка - 30 работни дни, считано от датата, следваща сключването на договора съгласно чл. 11 от настоящите общи условия.

   (4) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

   (5) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

   (6) В случай   на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

    

   Чл.14. Способи на доставка

   (1)   Потребителят избира един от следните способи за доставка:

   • изпращане чрез куриерска пратка с наложен платеж, съгласно Тафирата на куриерска служба ЕКОНТ до офис на куриерската служба;
   • изпращане чрез куриерска пратка с наложен платеж, съгласно Тафирата на куриерска служба ЕКОНТ  до адрес на получателя;

   (2)   Когато потребителят иска да се ползва от допълнителни услуги на куриерската служба или пощенския оператор (като наложен платеж, преглед преди приемане, експресна доставка и др.), той е длъжен да уведоми предварително доставчика за това, като допълнителната такса за тази услуга е за сметка на Потребителя и се добавя към цената на доставката.

    

   Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Доставчика се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Доставчика  не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.


   (3). Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на доставчика . В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, доставчика не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката доставчика  не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
   При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
   При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, доставчика се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

    

   3) Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
   Клиентът може да иска доставената му стока да бъде корегирана със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

    

   VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

    

   Чл.15. Потребителят избира един от следните способи за заплащане на цената по сключения договор:

   • Наложен платеж – в случай, че съгласно избрания от потребителя начин за доставка;
   • Чрез банков превод по банкова сметка на Доставчика:
   • Pay Pal

    

    

   VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   Чл. 16. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

   (2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца. В случаите на договори за изработване на стока по предварителна поръчка, в зависмост от сложността на поръчката, срокът по изречение първо може да бъде удължен по съгласие на страните.

    

   Чл. 17. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

    

   VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

   (2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията или на променения чрез съответната функционалност на сайта e-mail адрес.

   Чл. 19. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

   (2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес http://www.get-up.moda/vhod

   чл. 20Потребителите дават изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни, личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни за целите на извършваната в уебсайта дейност, без право да предоставя личните данни на потребителите на трети лица, освен по изрично искане от страна на държавен или общински орган или други лица в случаите, изрично предвидени в относимата нормативна уредба.

    

   IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

    

   Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми всички Ползватели на интернет сайта, които имат регистрация, чрез изпращане на автоматично генерирано или индивидуално електронно съобщение.

   (2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

   (3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

   Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://www.get-up.moda/obshti-usloviya , заедно с всички допълнения и изменения в тях.

    

   X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

   Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

   • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
   • едностранно, с предизвестие за разваляне от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите;
   • при обективна невъзможност на Доставчика по договора да изпълнява задълженията си;
   • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
   • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на доставчика. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
   • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

    

   XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

   Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

   Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договорите сключвани между доставчика и потребителите, се прилагат законите на Република България.

   Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

   Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на интеренет сайта: WWW.GET-UP.MODA, считано от:   5.09.2017 г

    

    ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

   1. Наименование на Доставчика – търговска марка  YANN / Рег. № 100220 - регистрирана в патентно ведомство- България- тип на марката  комбинирана ; Срок на действие: 05/04/2027 ; Класове на стоките и/или услугите: 24, 25, 35/

    

   • E-mail: info@get-up.moda
   • Интернет страница  get-up.modа

         2. Адрес, на който Потребителите могат да изпращат Жалби по повод ползването на Сайта

   • Комисия за защита на потребителите

   Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

   тел.: 02 / 980 25 24

   факс: 02 / 988 42 18

   гореща линия: 0700 111 22

   Уеб сайт: www.kzp.bg

    

    

    

    


   [1] Съгласно чл.2, ал.1 от Закона за електронния документ и електронния подпис: „Чл. 2. (1) Електронно изявление е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.“

   [2] Съгласно чл. 11 от Закона за електорнната търговия: „Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.“

    

 • Последно разгледани
   • Copyright © 2014 Изи солюшънс ООД

   • При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.